De garantievoorwaarden van Solidfloor

Garantiebepaling

Garantiebepaling Solidfloor 

Garantievoorwaarden
Onze vloeren zijn met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich ondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:

 • Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit voor verwerking bij uw aankoopadres te melden.
 • Wij verlenen garantie op verborgen verbreken. Delen met zichtbare gebreken dienen niet verwerkt te worden. Bij schade wordt rekening gehouden met economische afschrijving. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende garantietermijn van uw vloer. 
 • Voor dit product gelden de algemene garantievoorwaarden van Solidfloor. 

Garantie vervalt:

 • Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerk of door onjuist onderhoud. 
 • Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik. 
 • Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product. 
 • Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.
 • Als het product is niet volgens de verwerkingsrichtlijnen is geïnstalleerd. 
 • Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan.  

Algemene bepalingen Solidfloor

 • Solidfloor, Onderdeel van Fetim Group B.V., is specialist in houten parketvloeren, houten visgraatparket, laminaat, LVT-SPC, PVC Click en Dryback vloeren. Op laminaatvloeren van Solidfloor wordt een fabrieksgarantie gegeven van 10 tot 20 jaar. Op de door Solidfloor geleverde LVT-SPC, PVC Click en Dryback vloeren wordt een fabrieksgarantie van 15 tot 25 jaar afgegeven. Op alle houten parket vloeren van Solidfloor B.V. ontvangt de klant een garantie van 25 jaar. 
 • De looptijd van de garantie wordt voor zowel het houten parketvloeren, houten visgraatparket, laminaat, LVT-SPC, PVC Click en Dryback vloeren per product aangegeven. Indien en voor zover de opdrachtgever van Solidfloor een consument betreft, merkt Solidfloor op dat de door haar verstrekte garantie geen afbreuk doet aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. Met deze wettelijke garantie wordt de garantie bedoeld dat de geleverde producten dienen te voldoen aan datgene wat de consument in alle redelijkheid van het product mag verwachten. Deze garantievoorwaarden zijn dan ook een aanvulling op en geen uitsluiting van de aan de consument wettelijk toekomende rechten. 
 • Op basis van onderstaande voorwaarden ontvangt de klant afhankelijk van het soort product (houten parketvloeren, houten visgraatparket, laminaat, LVT-SPC, PVC Click en Dryback vloeren) 10 tot 25 jaar garantie op de vloerdelen van Solidfloor. 
 • Garantie wordt verleend op verborgen gebreken binnen de genoemde garantietermijn;
 • De garantie wordt verleend wanneer de opdrachtgever dan wel een derde in opdracht van de opdrachtgever zich heeft gehouden aan de leginstructies en bij normaal gebruik en onderhoud, van de vloer in woningen en bij projecten zoals kantoren, hotelkamers en boetieks. 
 • Voor houten parketvloeren, houten visgraatparket, laminaat, LVT-SPC, PVC Click en Dryback vloeren geldt dat vochtige en natte ruimten (te beoordelen door Solidfloor of een door haar gekozen deskundige) zijn uitgesloten van garantieverstrekking. 

Bepalingen

 • De garantietermijn gaat in op het moment van aankoop. Bewaar daarom goed uw order- en factuurnummer. Solidfloor biedt geen vergoeding voor montage of demontage kosten.
 • Garantie op de vloeren van Solidfloor wordt, indien voldaan aan garantievoorwaarden, verstrekt indien de klacht schriftelijk, onder vermelding van order- en factuurnummer, binnen 2 maanden na vaststelling aan Solidfloor is gemeld.
 • In geval van toekenning van de garantie zullen defecte vloerdelen worden vervangen. Mocht de betreffende vloer niet meer te verkrijgen zijn voor Solidfloor, dan zal zij voor een gelijkwaardig alternatief zorgen.
 • De verstrekte garantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde vloerdelen en dus niet op derdenkosten als arbeidsloon, bijkomende materialen en andere vervolgschade.
 • De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van erkenning en het verhelpen van de klacht.
 • Bij een geschil voortvloeiend uit de garantie met betrekking tot de vloeren van Solidfloor is het voor alle betrokken partijen mogelijk om een beroep te doen op een onafhankelijke beëdigde deskundige, welke een bindend advies zal uitbrengen. Bij toepassing van deze clausule dienen de kosten vooraf schriftelijk tussen de partijen te worden overeengekomen.

Uitsluitingen

 • Indien de vloer niet is gelegd volgens de bijbehorende leginstructie. Deze leginstructie wordt schriftelijk en/of per mail verstrekt aan de klant door dealer van Solidfloor producten. Daarnaast wordt er door de dealer van Solidfloor producten en/of door Solidfloor verwezen naar deze leginstructies bij verkoop van Solidfloor producten. Deze instructies zijn ook te vinden op de website van Solidfloor. 
 • Wanneer defecten en/of gebreken reeds zichtbaar waren of zijn geworden voor de klant voor of tijdens montage van de vloerdelen in een woning of commerciële ruimte, en Solidfloor na constateren van deze gebreken niet tijdig op de hoogte is gebracht van deze gebreken, waardoor zij niet in staat is gesteld om de ontstane situatie of gebreken binnen een redelijke termijn, en op een redelijke wijze op te kunnen lossen. Gaat de klant na constateren van defecten of gebreken toch over tot montage van de vloer, dan vervalt de garantie en kan Solidfloor niet gehouden worden om enige vorm van schadevergoeding uit te keren.
 • Deze garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar én de eerste plaatsing van de vloer
 • Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door vocht- en/of waterschade dan wel andere oorzaken als gevolg van overmacht.
 • Defecten en/of gebreken die zijn ontstaan door verkeerde montage en/of gebruik, onzorgvuldig handelen en bij gebruik voor een ander doel dan waarvoor de vloerdelen bestemd zijn, alsmede het onvolledig naleven of volledig negeren van gebruiks-, leg- en onderhoudsinstructies en/of waarschuwingen.
 • Solidfloor heeft onderhoudsproducten die gekoppeld zijn aan de verschillende product groepen. Het gebruiken van andere onderhoudsproducten van andere merken is op eigen risico.
 • Optische gebreken ontstaan door het vervormen van de vloerdelen door veranderende klimaatomstandigheden zoals droogte, in geval van kleurverschillen door invloed van zonlicht en de gevolgen van normale veroudering- en/of slijtageverschijnselen van de afwerklaag.
 • Vlekken of mechanische schade van het oppervlak van de vloer (deuken, krassen etc.) door onzorgvuldige behandeling tijdens vervoer, gedurende opslag en in geval van schade als gevolg van naaldhakken, stenen, kinderen, zand, huisdieren etc.
 • Op deze garantiecertificaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bijzonderheden houten parketvloeren

 • Elke houten parketvloer van Solidfloor wordt gemaakt van hout, een natuurproduct. Solidfloor streeft er dan ook naar om alle eisen en wensen van de klant te verwerken in zijn of haar droomvloer. Dit betekent dat er voor iedere vloer een unieke batch hout wordt gebruikt. Nadeel hiervan is dat overgebleven parket planken niet geretourneerd kunnen worden. Dit komt doordat er kleurverschillen aanwezig kunnen zijn tussen verschillende batches hout. Hout uit verschillende houtsorteringen/houtkwaliteiten kunnen uit dezelfde partij eiken komen, echter wordt het hout geselecteerd op basis van de noesten, barsten en andere natuurlijke oneffenheden die wel of niet aanwezig zijn in het eiken hout.
 • Elke houten plank parkervloer heeft een andere eiken houtstructuur, niet één plank is gelijk. De planken zijn vatbaarder voor krimp en zwelling bij temperatuur- en luchtvochtigheid verschillen. Weersinvloeden, met name de relatieve luchtvochtigheid is van grote invloed op krimp of zwelling van zowel een parketvloer als laminaat. Is de luchtvochtigheid hoog, dan zal de plank en/of draagplank zwellen. Bij een lage luchtvochtigheid zal de plank en/of drager krimpen en zal de volledige plank of de toplaag scheurtjes kunnen gaan vertonen. Op zwelling en/of krimp van de vloerdelen bestaat geen enkele garantie.
 • De verouderde vloeren (Distressed) worden opzettelijk beschadigd en vertonen derhalve dan ook gedeeltelijke gebreken aan veer en groef, het monteren van deze verouderde vloeren kan dan ook langer duren door bovengenoemde feiten. Daarnaast kunnen bij het borstelen van het eiken parket eventueel aanwezige vooraf gestopte noesten openslaan. Dit komt voort uit het feit dat het zachte eikenhout uit de toplaag wordt geborsteld waardoor het stopsel uit kan slaan. Hierop bestaat geen enkele garantie.
 • Omdat het hout van de parket vloeren een natuurproduct betreft kan de tint en de kleur van het eikenhout na het oliën enigszins afwijken van de vooraf waargenomen proefplanken, monsterborden en/of productfoto’s. Na verloop van tijd kan door blootstelling aan UV-straling, gebruik/betreding van de vloer en door het onderhoud met natuurzeep de vloer in uitstraling veranderen. Hierop bestaat geen enkele garantie.
 • Solidfloor biedt u de mogelijkheid om de vloeren thuis te bekijken door een sample te bestellen. Deze proefplanken worden slechts verstuurd ter indicatie van kleur en behandeling van de betreffende vloer. De afmetingen en houtstructuur van deze proefplanken, ook wel proefmonsters genoemd, kunnen dus afwijken van de bestelde vloer. Daarnaast kan ook de kleur van de uiteindelijk verkregen vloer door de klant licht afwijken van het eerder ontvangen proefmonster. Dit wordt veroorzaakt door verschillende hout batches en houtstructuren van de vloer. Hierop bestaat geen enkele garantie.
 • Binnen Solidfloor houten vloeren zijn enkele producten behandeld met een zogenoemde Reactive Stain. Een reactive stain reageert met de inhoudsstoffen van eiken. Dit houdt in dat kleurafwijkingen voorkomen doordat elke batch eiken hierin verschilt. Houdt hier rekening mee. Die vloeren die met reactive stain zijn behandeld kunnen herkend worden aan de hand van het Reactive Stain icoon.

Elk product van Solidfloor heeft een CQA waar alle informatie per product is te vinden. Hiervoor verwijzen we u naar de website van Solidfloor.